Novenna svētā Jāzepa no Nazaretes godam

Novenna sv. Jāzepa godam: sākums 10.martā
Lūgšanas nodoms: sv. Jāzepa evanģelizācijas centra un draudzes nama celtniecības darbi.

Novenna svētā Jāzepa no Nazaretes godam (PDF)

Ievads

Jauno laiku rītausmā, tev, svētais Jāzep, pirmajam tika atklāts pārsteidzošs noslēpums:
Vārds kļuva miesa tavas līgavas klēpī. Eņģeļa pasludināšana tevi ieved tuvās
attiecībās ar Dievu, kuram tu kļūsti uzticams draugs: turpmāk Viņš cer uz tevi kā ne
uz vienu citu patriarhu; Viņš tev dāvā savu uzticību bez ierobežojuma un dara tevi par sava mīlestības plāna uz pasauli sargātāju. Tu, pazemīgais galdniek, ar savu piekrišanu kļuvi Jaunavas Mātes līgavainis un Dieva Dēla tēvs! Tomēr tu esi tikai cilvēks kā visi citi; protams, Kungs tevi apveltīja ar visām harismām, kuras tev bija nepieciešamas, lai īstenotu šo kalpojumu, bet žēlastība neiznīcina dabu un tev katru dienu bija jāatkārto tavs „jā” Gara darbībai.

holy_familyNevienam nav šaubu, ka „Nabago Tēvs” tevi izvēlējās, jo tevī kontemplēja savu
līdzību. Tava vienkāršā un taisnīgā dzīve savaldzināja To, kurš sapņoja saviem
bērniem atklāt savu labvēlīgo tēvišķību un meklēja pietiekami nabadzīgu vīru, kurš
uzņemtu viņa dēlu, viņu nepiesavinoties.

Tāpat, pie kā mēs ietu, lai iemācītos iepazīt apsolījuma Emmanuelu, ja ne pie tevis,
svētais Jāzep, kura misija bija viņu uzņemt, lai mums stādītu priekšā un mums iemācītu viņu mīlēt kā Marijai. Paldies, ka uzņem mūs savā pazemīgajā mājvietā, un mums dāvā vairāk, nekā mūsu sirdis uzdrīkstas cerēt.

1. diena

Evaņģēliju diskrētums attiecībā uz tevi, bez šaubām, ir visskaistākā uzslava, ko varētu
tev sniegt. Ar tevi viss ir vienkārši: Dievs runā, tu paklausi.
Tev pietiek ar ticību: tā izgaismo tavu nakti; nekavējoties tu dodies cerības ceļos, lai īstenotu mīlestības kalpojumu, ko Kungs tev uztic.

Tava vienīgā atlīdzība: būt par Tēva prieka kalpu, pazūdot viņa godības ēnā. To, ko
pasludināja Jānis Kristītājs, tu jau izdzīvoji pirms viņa: „Kam ir līgava, tas ir
līgavainis; līgavaiņa draugs ir klāt, viņš to klausās, un Līgavaiņa balss viņu pilda ar
prieku. Tas ir mans prieks, un tas ir pilnīgs. Viņam ir jāaug, bet man jāiet mazumā.”
Jau labu laiku pirms Apustuļiem tu iegāji pilnīgā priekā par mīlestībā veltītu dzīvi,
Tēva, Dēla un Svētā Gara priekā, triju Personu vienotajā Priekā, kuru tu pirmais, ar
savu līgavu Mariju, uzņēmi. Cik maigs un caurstrāvojošs bija šis Svētās Ģimenes
Prieks!

Kā saule tas izgaismoja jūsu dzīvi: dedzīgāks par bailēm, kad Bērna dzīvība tika
apdraudēta; dziļāks par visiem pārbaudījumiem, no kuriem jūs netikāt pasargāti;
stiprāks par ieradumu apslēptās dzīves ikdienā.

Svētais Jāzep, iemāci mūs atklāt mūsu dzīves sirdī šo Gara Prieka dārgo pērli. Lai mēs
dzīvojam kā tu, ticības vienkāršībā, nemeklējot neko citu kā tikai Tā gribu, kas
pirmais mūs ir mīlējis.

2. diena

Svētais Jāzep, aizstāvi mūs! Šis sauciens, kas spontāni paceļas no tavu bērnu sirdīm
tik daudzu paaudžu garumā un tik labi apkopo tavu misiju blakus Jēzum, Marijai un
katram no mums. Kad Eņģelis tev dod zīmi, tas ir, lai tevi lūgtu ņemt pie sevis, tavā
vīrišķīgajā un maigajā aizsardzībā to, kura nes savā klēpī pasaules Pestītāju.

Tu aizsargā Māti no šķiršanās kauna un nekautrīgās ziņkāres, tu aizstāvi Bērnu no
Heroda nāvējošās skaudības, tu aizstāvi savu ģimeni no Arhelausa izrēķināšanām, bet
tava aizsargājošā rīcība neaprobežojas tikai ar šiem būtiskajiem tavas misijas brīžiem:
katru dienu tu esi nomodā, ar modrību katru mirkli, pār Māti un viņas Bērnu. Cik gan
reizes Jēzus ir paslēpies tavās rokās, un Marija ir radusi patvērumu pie tevis: tava
vienkāršā klātbūtne kliedē bažas, tavs skatiens nomierina, tavs smaids stiprina un
dāvā drosmi. Ar tevi, roka rokā, Jēzus atklāj pasauli un no kā gan viņam bīties, ja viņa
tētis viņu pavada?

Marija var ieslīgt klusajā lūgšanā: viņa zina, ka viņas uzticīgais pavadonis ir nomodā.
Tavas diskrētās un drošās modrības aizsardzībā dzīve var plūst vienkārša un tīra. Tu
turpini aizstāvēt Baznīcu tās ceļā uz tēviju, jo tā ir Dieva ģimene, ko Tēvs tev uztic;
arī ar paļāvību mēs piespiežam galvu pie tevis, pārliecināti, ka savā mīlestībā tu mūs
neatgrūdīsi.

Sargā mūs katrā mūsu dzīves dienā, aizstāvi mūs no Ienaidnieka lamatām. Un kad
nāks ceļojuma noslēguma stunda, lai tavās rokās mēs veicam lielo pāreju.

3. diena

Kad zinām vecāku nozīmi bērna psiholoģiskajā izaugsmē, varam tikai sajūsmināties
par tavas misijas lielumu, svētais Jāzep.

Protams, tu nedarbojies viens: tev blakus bija Marija, Bezvainīgā. Bet jūsu misijas
viena otru papildināja un, ja Jaunavas-Mātes piemērs varēja tevi iedvesmot, tad tomēr
tev vienam bija jānodrošina šim jaundzimušam Bērna tēvišķība.

Kāda reibinoša atziņa: atbildot uz tavu aicinājumu mostas Dieva Vārda cilvēciskā
apziņa; tu aicini uzdrīkstēties citādības, brīvības un atbildības avantūru.

Caur taviem vārdiem tu modini viņa vārdus, un viņš tev atbild kā dēls savam tēvam.
Klausoties tevī, viņš strukturē savu domāšanu, tavā vadībā viņš veido savu gribu,
dzīvojot ar tevi viņš ievirza savas jūtas, dialogā ar tevi viņš virza savu iztēli; tavā
skatienā un tavos vārdos viņš smeļas paļāvību, kas viņu veido par cilvēku.

Marija un Jāzeps, jūs zināt, cik ļoti mēs esam ievainoti šajās mūsu cilvēcības
pamatattiecībās. Nāciet dziedināt mūsos mātišķības un tēvišķības ievainojumus, kas
mums traucē iegūt patiesu brīvību un pilnīgu briedumu.

Lai tavs skatiens, pilns labestības, un tavi vārdi, maigās stingrības apzīmogoti, svētais
Jāzep, mums no jauna dāvā cerību un mūs atbrīvo tai misijai, kuru Kungs mums
uzticēja. Lai caur tavu labvēlīgo tēvišķību mūsu debesu Tēvs mūs pārveido par
saviem mīļotajiem dēliem pēc sava Pirmdzimtā tēla un līdzības.

4. diena

Tas nav, neskatoties uz Dieva darbu tavā saderinātajā, ka tu esi aicināts tomēr viņu
ņemt pie sevis, bet gluži pretēji – tāpēc, ka tas, kas ir ieņemts viņā, nāk no Gara,
Kungs tev viņu uztic. Mozus tuksnesī izmeta līkumu, lai labāk varētu redzēt krūmu,
kas dega, bet nesadega, bet Kungs neļāva viņa tuvoties, jo zeme, uz kuras viņš
atradās, bija svēta. Tu, Jāzep, tu ikdienas kontemplēji Mariju, pilnu žēlastības, patieso
degošo Krūmu, kuru Dievs gribēja iestādīt uz tavas šķīstās zemes.
Dievs Mozum sevi darīja zināmu kā Tēvu Dievu, un atklāja svēto tetragrammu, savas
labvēlīgās klātbūtnes savai tautai ķīlu; bet tev, Jāzep, jādod vārds Vārdam, kas kļuva
miesa, un jādara zināms pasaulei vienīgais cilvēkiem dāvātais vārds, caur kuru mums
jābūt pestītiem.

Ja Mozum bija misija izvest Izraēla tautu no verdzības zemes, caur tevi, Jāzep,
piepildās Oseja pravietojums: „No Ēģiptes es aicināšu savu dēlu”. Pavadot dievišķo
Bērnu apsolītajā Zemē, tu pasludināji Augšāmcelšanās notikumu, kurā Dievs pilnībā
atklāj šo tēvišķību, kuras priekštēls tik labā veidā tu biji.

Mēs nebeigsim pasludināt tavu lielumu, ak, svētais Jāzep; Raksti saka par Mozu, ka
viņš bija vispazemīgākais no cilvēkiem, bet nav šaubu, ka tajā viņš vēl tikai pavēstī
tavu pazemību.

Lielais svētais Jāzep, sagatavo mūs uzņemt mūsu dzīvēs Jēzu un Mariju kā tu to
darīji; iemāci mums viņus kontemplēt un veldzēties viņu klātbūtnē; atved mūs uz
mūsu zemi, kad mēs novirzāmies no pareizā ceļa, tālu no viņiem un Evaņģēlija. Māci
mums, kā piesaukt ar cieņu un mīlestību maigo Pestītāja Vārdu, lai tas vienmēr būtu
uz mūsu lūpām un mūsu sirdīs, kā tas bija tavā un Marijas sirdī.

5. diena

Prieka un miera Gars pilnība bija pār tavu pazemīgo mājokli, svētais Jāzep, un
skumjas neatrada patvērumu zem tava jumta. Tomēr pārbaudījumi tev netika
aiztaupīti, bet tu smēlies savu mierinājumu Jēzū un Marijā, un savu spēku –
paklausībā Dieva plānam.

Gars mierinātājs tevi apmeklēja labu laiku pirms Apustuļiem, lai tu varētu mierināt
tos, kas tev bija uzticēti. Tādejādi tava līgava atrada pie tevis šķīstu mierinājumu, kas
viņai bija nepieciešams apslēptās dzīves grūtajos brīžos, un Jēzus pats gribēja meklēt
mierinājumu sava tēta rokās sava bērna un pusaudža attīstības ceļā.

Caur tevi, ak labais svētais Jāzep, skaidri atklājas mūsu debesu Tēva maigā seja.
Arī mēs nākam, kā Marija un Jēzus, pilni paļāvības, meklēt pie tevis mierinājumu, kas
mums ir vajadzīgs, lai mierīgi un drosmīgi nestu mūsu ikdienas dzīves
pārbaudījumus.

Palīdzi mums pasargāt mūsu sirds dziļumos šo prieku, kas tevi nekad nepameta, un
iemāci mums palikt kā tu, atvērtiem visiem mūsu brāļiem, kas meklē nedaudz
stiprinājuma un mierinājuma ceļā uz Svēto Pilsētu, kur mūsu Tēvs noslaucīs visas
asaras no mūsu sejām un ievedīs mūs savu bērnu pilnīgajā priekā.

6. diena

Kristus bērnība |Childhood of Christ. by Gerrit van Honthorst, 1620.

Galdnieks Jāzeps un Kristus bērnībā | Childhood of Christ. by Gerrit van Honthorst, 1620. Oil on canvas. 137 x 185 cm. Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia

Tu mīlēji savu arodu, svētais Jāzep, un tu lepojies piederēt galdnieku apvienību: no viņu vidus taču Dievs izvēlējās savus labāko rabīnus. Bet ekonomiskā situācija vienam ciemata amatniekam nebija visai spīdoša; tādējādi Tev bija smagi jāstrādā, lai dotu savai ģimenei to, kas tai bija nepieciešams, lai dzīvotu pieklājīgi.

Turklāt, kāds Tev satraukums barot Dieva Dēlu, patieso Maizi no debesīm, ar kuru Tēvs vēlējās paēdināt savus bērnus, piepildot ilgas pēc dzīvības Vārda, ar kuru viņš gribēja mūs piepildīt, neaizmirstot Mariju, savu bezvainīgo Māti!

Jau ļoti agrā vecumā tu mācīji dievišķajam bērnam savu meistrību; tu viņam
nodevi tālāk patiku – darbu padarīt labi, un tavi vārdi krita labā zemē, jo svētais
Justīns otrajā gadsimtā stāsta, ka Palestīnā tika cildināti arkli, kas nākuši no Ješua Ben
Jusefa (Jeshoua ben Youssef), no Nācaretes darbnīcas.

Ak, labais, svētais Jāzep, aizstāvi mūsdienu tehnoloģiju pielūdzošos laika
jauniešus; iemāci viņiem mīlēt roku darbu un cienīt strādnieku stāvokli, atceroties, ka
Dieva Dēls gandrīz trīsdesmit gadus nodarbojās ar pazemīgo galdnieka amatnieka
arodu.

Piemini savas bailes tajos brīžos, kad pietrūka ēdiena un, kad bija bezdarbs, un
nāc palīgā visiem šiem pazemotajiem tēviem, kas nespēj vairs uzturēt tos, kas viņam
uzticēti.

7. diena

Evaņģēlijs mums saka, ka tu biji „taisnīgs”, Jāzep, kas nozīmē – pielāgots
Dievam, viņa likumam, viņa baušļiem. Caur tavu apzinīgo (skrupulozo) paklausību
Kunga priekšrakstiem, tu gribēji viņam apliecināt savu mīlestību un savu uzticību.
Viņš zināja, ka varēja paļauties uz tevi, tāpēc Kungs tevi izvēlēja, lai būtu par sava
Dēla tēvu tādos apstākļos, kuri prasīja paļāvību, kurai nav robežu.

Būdams dievbijīgs ebrejs, tu iemācījies visās lietās paļauties uz to, ka Dievs ir
uzticīgs. Un tā kā Viņš gribēja tev uzticēt šo kalpojumu, tu nešaubījies, ka Viņš tev
dos arī līdzekļus to nodrošināt. Tātad tu balstījies uz šo dāvanu, kas paredzēta, lai
kļūtu tas, ko Dievs no tevis gaidīja. Un līdz ar to, paļaujoties, tu patiešām piedalījies,
Dieva tēvišķībā pret Viņa Dēlu.

Ar Eņģeļa vārdiem Tu uzņēmi savu dziļāko identitāti, kas sakņojas Dievā; un
Viņā tu smēlies spēku uzticībai, paliekot nelokāms visos tumšajos nakts brīžos un
visos pārbaudījumos.

Identificējoties pilnībā ar savu misiju, tu katru dienu arvien dziļāk iesakņojies
tavas būtības patiesībā un tavas dzīves jēgā, tādējādi atklājot mieru, ko neviens tev
nevarēja atņemt.

Uzticīgais kalps, kas uz visiem laikiem esi iegājis sava Skolotāja priekā, iemāci
mums kā tu to prati – saņemt no Dieva, arvien vairāk atvērties misijai, jo viņš mums
uzticas, un smelties Jēzus un Marijas skatienā uzticības spēku, kas ved uz patieso
brīvību un dzīvi.

8. diena

Nav šaubu, ka tev, labais, svētais Jāzep, nevajadzēja daudz iejaukties, lai labotu
un pārmācītu Jēzu; bet tev būs visas iespējas īstenot šo kalpojumu par labu tiem, kas
sevi atzīst par taviem bērniem!

Mums nav tava dievišķā Dēla nevainības, bet no debesu augstumiem tu mūs redzi
viņā, un uz viņu tu mūs ved caur savu tēvišķīgo, pacietīgo pedagoģiju.

Protams, pārmācīšana vienmēr nedaudz baida, bet mēs esam tik ļoti pārliecināti,
ka, nākdama no tevis, tā nepārsniegs to, kas atbilstošs; mēs uzdrīkstamies arī tev lūgt
mūs pārmācīt un mūs labot katru reizi, kad mēs novirzāmies no taisnā ceļa.

Atver mūsu acis, lai mēs varam atpazīt šo pestījošo pārmācību, sodus, ko mēs
saņemam no tavas labestības kā tavas tēvišķības zīmes un aicinājumu uz atgriešanos.
Nezaudē drosmi, redzot mūsu sacelšanos, dumpošanos un mūsu aklumu: mēs
esam bērni ar cietu skaustu un grēka ievainoti; bet piemini Asinis, ko Jēzus izlēja par
mums un godību, kurā viņš grib ar mums dalīties.

Paldies, svētais Jāzep, ka mūs vadi ar maigumu un stingrību caur mūsu laika
tumsu un gaismu līdz tai dienai, kas mēs beidzot drošībā atpūtīsimies debesu
Jeruzalemē, kur tu mūs gaidi.

9. diena

Labais, svētais Jāzep, tev, kas ar tādu gādību biji nomodā par Svēto Ģimeni, mēs
uzticam mūsu dabiskās un reliģiskās ģimenes; sargā mūs Gara vienībā ar miera saiti
(Ef 4,3). Attālini no mums Šķēlēju un Meli, un iemāci mūs palikt skaidrības gaismā.
Tu zini, cik ļoti mūsu ievainotajām sirdīm ir tieksme tiesāt un kritizēt; cik ļoti tās ir
skaudības un iekāres tārpu apdraudētas; dusmas ir paklājs pie mūsu durvīm, un
rūgtuma un apslēptā naida pelēkie mākoņi aptumšo mūsu dvēseles debesis. Iemāci
mums dalīties dienišķajā piedošanas maizē, bez kuras neviena brālība nevar pastāvēt;
dari mūs par miera nesējiem kā tavas žēlsirdības kalpiem; palīdzi mums paklausīt
Kunga priekšrakstam: „mīliet jūsu ienaidniekus, dariet labu, atmaksu negaidīdami”
(Lk 6,35), lai kļūtu par „debesu Tēva” (Mt 5, 44-47) dēliem.

Svētais Jāzep, mēs tev vēl uzticam mūsu sirdis, un mūsu dvēseles, mūsu kopienas
un mūsu ģimenes, lai tajās vienmēr valda Kristus miers, jo tāds ir tā aicinājuma
mērķis, kas mūs visus sapulcināja vienā Miesā (Kol 3,15).

Pamodini mūsos atbildības izjūtu un dari mūs par uzticīgiem un pazemīgiem šīs
vienotības kalpiem, par kuru Jēzus tik neatlaidīgi lūdza savu Tēvu: „lai viņi ir viens,
tāpat kā Mēs esam viens: Es viņos un Tu Manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule
atzīst, ka Tu esi Mani sūtījis” (Jņ 17, 22-23).

Veltīšanās

Šīs novennas noslēgumā, ak, labais, svētais Jāzep, mēs nākam, lai tev atjaunotu mūsu
veltīšanos. Kam gan labāk par tevi mēs varētu uzticēt mūsu dzīvi?
Tu zināsi, kā mums palīdzēt pieaugt žēlastībā un gudrībā Dieva, mūsu Tēva un
cilvēku, mūsu brāļu acīs. Tu mūs sargāsi no Ienaidnieka lamatām un no visiem tiem,
kas vēlas iegūt mūsu dzīvi. Tu rūpēsies par mūsu garīgajām un laicīgajām
vajadzībām, mums mācot visu darīt Dieva godam un dvēseļu pestīšanai.

Iemāci mums kontemplēt Jēzu un Mariju un viņiem veltīt mūsu dzīves. Tāpat kā viņi,
mēs gribam tevi mīlēt un tev paklausīt kā tēvam, lai dzīvotu mierā, paļāvībā un uzticēt
sevi Providencei.

Tavā skolā mēs gribam iemācīties svēto paklausību, pazemīgu un Kunga mācekļu
maigumu, sirds caurspīdīgumu bērnības garā, to šķīstību, kas ir tiem, kas visu
atdevuši, miera nesēju neuzkrītošo degsmi, un Dieva dēlu prieku.

Tādējādi, dienu pēc dienas mēs vēlamies sagatavoties, kontemplēt pilnīgā
skaidrībā tos brīnumus, kurus Jēzus ir sagatavojis tiem, kas ļauj sevi pārveidot tajā
skolā, kurā viņš pats ir gājis.

Kā to darīja Jēzus savas dzīves rītausmā, kā to darīja Vissvētākā Jaunava Marija,
mēs tev uzticam, svētais Jāzep, mūsu sirdis, mūsu dvēseles un mūsu dzīves: mēs
gribam pavadīt mūsu dienas šeit virs zemes tavā vadībā, lai ar tevi nonāktu debesu
Tēvijā, kur mēs veidosim vienu Ģimeni: mūsu debesu Tēva Ģimeni, kurā mēs visi
būsim svētlaimīgi.

Meditācijas un lugšanas
Famille de saint Joseph
B.P. 16 / 69380 CHASSELAY
tél : (0)4 78 47 35 26 fax : (0)4 78 47 36 78
internet : www.fsj.fr
Tulkojums no franču valodas – Līvbērzes sv. Jāzepa draudze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *